คำอธิษฐานต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณ/Warfare Prayers

คำอธิษฐานเพื่อสวมยุทธภัณฑ์ฝ่ายวิญญาณ

พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้า ข้าพระองค์กล่าวสวัสดีและรายงานตัวในหน้าที่ต่อพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้นำของข้าพระองค์ แต่ก่อนอื่นข้าพระองค์จะต้องสวมยุทธภัณฑ์ของพระองค์เนื่องจากว่าของที่ข้าพระองค์มีนั้นไม่สามารถต้านทานศัตรูได้
ดังนั้นข้าพระองค์หยิบสวมเข็มขัดแห่งความจริง ข้าพระองค์จะประสงค์, พูด และปฏิบัติตามทางแห่งความจริง
อันดับที่สอง ข้าพระองค์หยิบสวมเกราะหน้าอกแห่งความชอบธรรม ขอบพระคุณพระองค์ที่นี่คือความชอบธรรมของพระองค์และความชอบธรรมนี้จะป้องกันอวัยวะสำคัญของข้าพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวใจ ข้าพระองค์จะพูด, คิด, และกระทำอย่างชอบธรรม
อันดับที่สาม ข้าพระองค์หยิบสวมรองเท้าแห่งข่าวพระเสริฐแห่งสันติสุข และข้าพระองค์จะเตรียมข่าวพระเสริฐโดยการอ่านพระคำของพระองค์และโดยการเตรียมพร้อมที่จะให้การเกี่ยวกับความหวังที่อยู่ในข้าพระองค์
อันดับที่สี่ ข้าพระองค์หยิบสวมหมวกเกราะแห่งความรอด ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงโปรดทรงกอบกู้ข้าพระองค์จากโลก, เนื้อหนัง, และมาร แล้วข้าพระองค์จะเชื่อว่าพระองค์จะทรงมอบจิตใจขององค์พระคริสต์และความคิดของพระองค์
จากนั้นแล้ว ข้าพระองค์หยิบสวมโล่แห่งความเชื่อซึ่งจะดับศรที่ลุกโชนของศัตรู ไม่ว่าจะเป็นศรแห่งการล่อลวงให้ทำบาป, การกล่าวหา, คำหลอกลวง, หรือการก่อกวน
สุดท้ายนี้ เพื่อเป็นการป้องกัน ข้าพระองค์หยิบยกดาบแห่งพระวิญญาณ ซึ่งก็คือพระคำที่พระวิญญาณทรงมอบให้เพื่อที่จะเอ่ยต่อมารซาตานในวิถีทางที่พระองค์ทรงนำ
นอกเหนือจากนี้แล้ว ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์หยิบสวมเสื้อคลุมแห่งความรัก ขอพระองค์ประทานความรักของพระองค์ต่อทุกคนที่ข้าพระองค์จะพบเจอในวันนี้ให้แก่ข้าพระองค์
และตอนนี้ข้าพระองค์ได้ตัดสินแล้วว่าข้าพระองค์ได้สวมใส่ยุทธภัณฑ์ดีพร้อมแล้วสำหรับศึกสงครามที่จะเข้ามาในวันนี้

จากนั้นขอการปกป้องสำหรับคนอื่นๆ “เรายืนยันว่าตัวเราเองและคนที่เราได้อธิษฐานเผื่อเหล่านั้นได้อยู่ภายใต้การปกป้องอย่างเต็มที่ทั้งกาย, วิญญาณ, จิตใจ, ความคิด, เจตนา, ความรู้สึก, สภาพแวดล้อม, ความสัมพันธ์, การเงิน และจากโลก, เนื้อหนัง, และมาร

คำอธิษฐานต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณที่ทรงพลัง

ในนามของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงถูกตรึงกางเขน, สิ้นพระชนม์ และฟื้นขึ้นจากความตาย เราผูกมัดวิญญาณชั่วทั้งสิ้นที่อยู่ในอากาศ, ชั้นบรรยากาศ, ไฟ, ลม, พื้นดิน, ใต้ดิน, และในนรก นอกจากนี้ เราผูกมัดอิทธิพลของวิญญาณที่หลงอยู่หรือตกต่ำที่อาจอยู่ที่นี่ รวมทั้งทูตทั้งหมดของกองบังคับบัญชาของมารซาตานหรือการรวมตัวของหมอผี, ผู้ใช้เวทมนต์คาถา, หรือผู้ที่บูชามารซาตาน ที่อาจอยู่ที่นี่โดยฤทธิ์เดชใดๆ เราเรียกร้องพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ในอากาศและชั้นบรรยากาศ, ไฟ, ลม, พื้นดิน และผลผลิตทั้งหมดรอบๆตัวเรา, ใต้ดิน, และในนรก ในนามของพระเยซูคริสต์เราประกาศห้ามศัตรูใดๆสื่อสารกัน หรือ ช่วยกัน หรือสื่อสารกับเรานอกเสียจากว่าเราจะอนุญาต
องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ทูลขอให้พระองค์ทรงอวยพรอมิตรของพวกเราโดยการทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปนำทางพวกเขาสู่การสำนึกบาป
ในนามของพระเยซูคริสต์ เราปิดผนึกสถานที่แห่งนี้และทุกคนที่อยู่ที่นี่และทุกคนในครอบครัวและผู้ที่มีความสัมพันธ์กับเราทุกคนและทรัพย์สินและแหล่งที่มาของอุปทานใดๆด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ (ซ้ำ 3 ครั้งหากมีใครได้สาปแช่งคุณ)
ในนามของพระเยซูคริสต์ เราห้ามวิญญาณที่หลงอยู่, การรวมกลุ่ม, กลุ่มของฝ่ายมารซาตาน, หรือทูตของมารหรือวิญญาณตำแหน่งสูง ไม่ให้ทำร้าย หรือ ทำลาย หรือแก้แค้นต่อเรา, ครอบครัวของเรา, หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์กับเรา หรือทำร้ายหรือทำลายทุกสิ่งที่พวกเรามี
ในนามของพระเยซูคริสต์และด้วยผลจากพระโลหิตอันล้ำค่าของพระองค์ เราตีให้แตก, เพิกถอนการสั่งการ, และทำให้มลายไป ทุกคำสาบแช่ง, เวทย์มนต์คาถา, ผนึกตรา, มนต์สะกด, วิชาอาคม, การผูกมัด, กับดัก, กลอุบาย, เครื่องมือ, คำหลอกลวง, หินสะดุด, อุปสรรคขัดขวาง, การเบี่ยงเบน หรือสิ่งรบกวน, โซ่ฝ่ายวิญญาณ หรืออิทธิพลฝ่ายวิญญาณ, ทุกๆการล่อลวงให้ทำบาป, การกล่าวหา หรือการคุกคาม, รวมถึงโรคภัยทั้งในร่างกาย, จิตใจ และวิญญาณ หรือวิญญาณชั่วที่ติดกับเราหรือที่นี่, หรือในที่นี่, หรือในบุคคล, สถานที่, หรือสิ่งที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ โดยผู้กระทำหรือโดยความผิดพลาดหรือบาปของเรา (ซ้ำ 3 ครั้งหากอยู่ภายใต้คำสาปแช่ง) อาเมน

ดาวน์โหลดไฟล์คำอธิษฐาน PDF: ดาวน์โหลด

PUT ON THE FULL ARMOR OF GOD EVERY DAY & BEFORE EVERY DELIVERANCE

“Lord Jesus Christ, I greet you this morning as my commander and chief, reporting for duty. But first, I need to clothe myself with your armament, for my own is of no use against the enemy. Therefore, I take to myself the belt of truth. I will desire, speak and act in accordance with the truth. Second, I take on the breastplate of righteousness. Thank you that this is your righteousness, and that it protects my vital organs, especially my heart. I will speak, think, and act righteously. Third, I put on the shoes of the gospel of peace, and I will prepare that good news by reading your word and by being ready to give an account for the hope that is in me. Fourth, I take on the helmet of salvation. Save me, Lord, from the world, the flesh, and the devil. And I will trust you to give me the mind of Christ and to think your thoughts in my mind. Next, I take the shield of faith by which to quench all the flaming arrows of the enemy–arrows of temptation, accusation, deception, and harassment. Finally, having seen to my defense, I take the sword, that particular word which the Spirit gives, to utter against Satan in whichever way You lead. Over it all, Lord, I take the mantle of love, asking you to give me your love for all whom I encounter today. I decide by this that I am effectively armored for whatever spiritual warfare comes my way today.”
Then ask for protection for others, as indicated above. Finally: “I assert now that I and those I’ve prayed for are fully protected in body, soul, and spirit, in mind, will, and emotion, in circumstance, relationships, and finance, and against all the assaults of the world, the flesh, and the devil.”
(When it seems as though you might be under attack, use this prayer in addition to one of the above:)

STRONG WARFARE PRAYER

In the name of Jesus Christ crucified, died and risen, I bind all spirits of the air, the atmosphere, the water, the fire, the wind, the ground, the underground, and the nether world. I also bind the influence of any lost or fallen soul who may be present, and all emissaries of the satanic headquarters or any coven of witches or warlocks or satan worshippers who may be present in some preternatural way. I claim the blood of Jesus on the air and atmosphere, the water, the fire, the wind, the ground and their fruits all around us, the underground and the nether world. Lord, I ask You to bless our enemies by sending your Holy Spirit to lead them to repentance.
In the name of Jesus Christ I forbid every adversary mentioned to communicate with or help one another in any way or to communicate with me, except as I permit.
In the name of Jesus Christ I seal this place and all present and all family and associates of those present and their places and possessions and sources of supply in the blood of Jesus. (Repeat 3 times if you think someone has cursed you.)
In the name of Jesus Christ I forbid any lost spirits, covens, satanic groups or emissaries or any of their associates, subjects or superiors to harm or take revenge on me, my family, my associates, or cause harm or damage to anything we have.
In the Name of Jesus Christ and by the merits of His precious blood, I break, decommission and dissolve every curse, hex, seal, spell, sorcery, bond, snare, trap, device, lie, stumbling block, obstacle, deception, diversion or distraction, spiritual chain or spiritual influence, every temptation, accusation or harassment, also every disease of body, soul, mind or spirit placed upon us, or on this place, or on any of the persons, places, and things mentioned, by any agent, or brought on us by our own mistakes or sins. (Repeat 3 times if under a curse). Amen.

Credit: Mike Flynn


2 thoughts on “คำอธิษฐานต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณ/Warfare Prayers

การแสดงความเห็นถูกปิด