พระวจนะเกี่ยวกับเยาวชน / Jesus’ Youth Message

For English version, please see the video at the bottom of the page.

พระวจนะของพระเยซูเกี่ยวกับเยาวชน ประเทศไทย และการทรงเรียก ซึ่งเจสซี่ผู้รับใช้อยู่ที่ Blazing Holy Fire Thailand ได้รับ:

25 มกราคม 2016

พระวจนะของพระเยซูเกี่ยวกับเยาวชนซึ่งเจสซี่ได้รับขณะที่กำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า

“เราได้แยกคนในยุคนี้ไว้สำหรับพระประสงค์ของเรา พวกเขาจะลุกขึ้นดั่งกองทัพกระดูกแห้งเพื่อทำงานในการเก็บเกี่ยวของวิญญาณมนุษย์ในยุคสุดท้าย ประเทศไทยจะส่องสว่างและทำให้ทวีปเอเชียนั้นลุกโชนด้วยไฟ นี่จะเริ่มต้นจากเยาวชน…” – พระเยโฮวาห์

12744378_218100098536658_187596206390070102_n
ภาพวาดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนิมิต

“จงลุกขึ้น จงหยิบอาวุธสำหรับทำศึกสงคราม ไม่มีเวลาเหลือสำหรับการนั่งเฉยอีกต่อไปแล้ว ฤดูเก็บเกี่ยวอยู่ที่นี่แล้ว จงถือคบไฟและออกไปในความมืดมิด กอบกู้วิญญาณมนุษย์ ดึงผู้คนออกมาจากความมืดมิด เพื่อที่บรรดาคนของเราซึ่งถูกพันธนาการไว้ด้วยเหยื่อล่อของซาตานจะได้มาทำงานเพื่อเรา เรา องค์พระผู้เป็นเจ้า จะอยู่กับเจ้า เจสซี่ ฤทธิ์อำนาจของเราจะอยู่กับเจ้า เราได้เจิมเจ้าเพื่อคนยุคนี้ เพื่อประเทศสยาม จงลุกขึ้นและส่องสว่างเพื่อเรา! เรา องค์พระผู้เป็นเจ้า จะอยู่กับเจ้า แม้จะผ่านภัยอันตราย การต่อต้าน โซ่ตรวน ความไม่สะดวกสบาย เราจะอยู่กับเจ้าและจะไม่ละทิ้งเจ้า เจ้าได้ทุกข์ทนด้วยเหตุผล เพราะมันเป็นการจัดวางเจ้าด้วยกลยุทธ์ จงลุกขึ้นลูกสาวของเรา เติมหัวใจของเจ้าให้เต็มไปด้วยความรักและความเห็นใจต่อผู้คนที่กำลังหลงทาง สัมผัสการเต้นของหัวใจของเราเพื่อคนเหล่านั้น เจ้าทำได้ทีมากจิดาภา และตอนนี้เจ้าได้รับการทรงเรียก และได้ถูกแยกไว้โดยเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ได้ทรงสร้างเจ้า เจ้าจะส่องสว่างแก่คนในครอบครัวของเจ้า สังคมของเจ้า และประเทศของเจ้า” – พระเยซู

26 มกราคม 2016 

ขณะที่เจสซี่กำลังอธิษฐานในเช้าวันรุ่งขึ้น ก็ได้เห็นภาพของคริสเตียนผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นำ และทันใดนั้นพระเยซูคริสต์ก็ทรงตรัสต่อเจสซี่ผ่านทางการแปลภาษาแปลกๆดังนี้:

“ทำไมพวกเขาจึงล้มเลิกความพยายามต่อเยาวชนของเรา? ทำไมพวกเขาจึงล้มเลิกความพยายามต่อเยาวชนของเรา? พวกเขาคือบรรดาผู้คนที่พระบิดาของเราได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเขาและหลั่งพระโลหิตของพระบุตรของพระองค์เพื่อเขา ทำไมพวกเขาจึงล้มเลิกความพยายามต่อเยาวชนของเรา? ทำไมพวกเขาจึงล้มเลิกความพยายามต่อบรรดาคนที่เราได้วางชีวิตของเราเพื่อเขา? โอย หัวใจของเรานั้นเลือดไหล เรา องค์จอมราชันย์ผู้ทรงประทับอยู่บนบัลลังก์เหนือฟ้าสวรรค์ ด้วยแขนของเราที่ยืนออก เราจะกอบกู้เยาวชนเหล่านั้นออกจากความมืดมิด ออกจากการเสพติด ออกจากความซึมเศร้า โอย หัวใจของเรานั้นแตกสลายเพื่อพวกเขาเหลือเกิน! เรานั้นกำลังร้องไห้เพราะว่าพวกเขาได้เมินเฉยต่อพวกเขา! ดังนั้นจงลุกขึ้นเจสซี่ เราได้สวมฤทธิ์อำนาจขององค์สูงสุดให้แก่เจ้า! เจ้าคือคนงานในการเก็บเกี่ยวครั้งสุดท้ายในวาระสุดท้าย เจ้าจะยกชูพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าและออกไป! เรากำลังให้เครื่องมือสำหรับการช่วยกู้เยาวชนแก่เจ้า เรากำลังให้ฤทธิ์อำนาจแก่เจ้า เจ้าจะเป็นอย่างอาโรนผู้พูดแทนเรา เจ้าจะทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์อย่างโมเสส เรา องค์พระผู้เป็นเจ้า จะอยู่กับเจ้า คทาของเราจะอยู่กับเจ้า เจ้าจะเปิดประตูและเข้าไปยังซ่องของซาตานและประกาศพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเจ้า ดีมาก! เราคือพระเยซูองค์จอมราชันย์ องค์ราชันย์ซึ่งได้เดินบนโลกนี้ องค์ราชันย์ผู้ได้หิวโหยและสละทุกสิ่งที่พระองค์ทรงมี องค์ราชันย์ผู้ทรงเดินเท้าเปล่า องค์ราชันย์ผู้ทรงวางทุกสิ่งลงเพื่อเจ้า ราชัยน์ผู้ได้สละพระโลหิตของพระองค์ พระหัตถ์ที่ถูกตอกด้วยตะปู รูที่อยู่บนพระหัตย์ของเรานั้นกำลังหลั่งพระโลหิตเพื่อกอบกู้บรรดาประชาชาติ บรรดาเยาวชนจะลุกขึ้นและประกาศพระนามของเราและถือธงของเรา (นิมิต: ข้าพเจ้าเห็นธงชาติไทยกำลังถูกโบกไสว และมีบรรดาผู้คนเข้ามาหาองค์จอมราชันย์ กองทัพแห่งความสว่าง) เราได้เรียกเจ้าลูกของเรา เจ้าจะทำงานให้กับเรา เราได้ใส่พระคำของเราไว้ในปากของเจ้าดั่งเช่นที่เราได้ทำแก่เยเรมีห์ อย่าพูดว่าข้าพเจ้าเป็นเพียงเยาวชนคนหนึ่ง เราได้มอบฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่แก่เจ้า จงถ่อมตนต่อเราเพื่อเจ้าจะไม่ล้มลง เรารักเจ้าลูกของเรา เราจะอยู่กับเจ้าตอนนี้และตลอดจนสุดปลายแผ่นดินโลก นี่คือพระเจ้าของเจ้าที่กำลังตรัส”

ดูวีดีโอภาษาอังกฤษ / Watch the English video: