Contact Us/ติดต่อเรา

พระเจ้ารักคุณ! เรายินดีรับใช้คุณเสมอ หากคุณมีข้ออธิษฐาน ต้องการคำปรึกษาเรื่องฝ่ายวิญญาณ หรือมีคำถามอื่นๆ สามารถส่งอีเมล์มาหาเราได้ที่อีเมล์ด้านล่างนี้ สำหรับอีเมล์ภาษาไทย กรุณาส่งอีเมล์ไปยัง ‘เจสซี่’
Jesus loves you! You are most welcomed to contact us for prayers, counseling, and others inquiries. Please write to us to the e-mail address below. 

CYMERA_20160228_154840


Blazing Holy Fire Church (US)

คริสตจักร Blazing Holy Fire ในสหรัฐอเมริกา
Pastor Christine Coleman
(ศิษยาภิบาล คริสติน โคล์แมน):
E-mail/อีเมล์

Mailing Address/ที่อยู่ไปรษณีย์
Blazing Holy Fire Church
10940 S Parker Rd. #785
Parker, CO 80134-7440
303-371-1626

 

 

CYMERA_20160228_162651
Blazing Holy Fire Thailand

Blazing Holy Fire ในประเทศไทย
Jessy (เจสซี่): E-mail/อีเมล์

Blazing Holy Fire’s prayer meeting in Bangkok, Thailand (English & Thai)
กลุ่มอธิษฐาน Blazing Holy Fire ในกรุงเทพฯ (ภาษาไทย/อังกฤษ)